1. Privacy

Privacy

Iedere werknemer verdient een omgeving waarin gezond gedrag vanzelfsprekend is. De inspirerende en activerende aanpak van Halo helpt werkgevers en medewerkers om gezond gedrag een logische keuze te maken. Daarbij maken we gebruik van een online omgeving, waarin we je via vragenlijsten en een opleiding ondersteunen. 

Halo is een onderdeel van Arbo Unie B.V. en zij is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Arbo Unie is niet afhankelijk van investeerders en kan de volledige onafhankelijkheid garanderen. Arbo Unie is gevestigd aan Nevelgaarde 42, 3436 ZZ Nieuwegein.

Halo en Arbo Unie beschermen jouw privacy en handelen hierbij conform de geldende privacy wetgeving en richtlijnen. Bij het gebruik van de Halo dienstverlening deel je persoonlijke informatie met Arbo Unie. Bijvoorbeeld bij het gebruik van de applicatie via de Halo-habits game. Halo ziet daarom zorgvuldig toe op de vastlegging en de verwerking ervan. 

Halo informeert je namens Arbo Unie graag over welke data we verwerken en waarom, en hoe we jouw privacy zorgvuldig borgen. Deze privacyverklaring is van toepassing op het complete Halo programma. Voor het gebruik van de Halo-applicatie gelden de gebruikersvoorwaarden.

 1. Welke gegevens verwerkt Halo van mij en waarom?
  We verwerken jouw gegevens om inzicht te geven in jouw persoonlijke ontwikkeling tijdens de duur van het programma via de online omgeving van Halo. Dit zijn persoonlijke gegevens (o.a. naam, geboortedatum, geslacht en e-mailadres) en de gegevens die jij ons verschaft met de aanmelding en/ of gezondheidsonderzoeken waar je vrijwillig aan deelneemt. De door jou versterkte gegevens zijn nodig om deel te kunnen nemen aan het traject wat door Halo wordt aangeboden, daarbij worden de door jou verstrekte gegevens opgeslagen binnen Europa. Zoals beschreven in de gebruikersvoorwaarden, is het niet de bedoeling dat je medische gegevens achterlaat in de Halo-habit. Halo verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens of medische data. Halo maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of andere algoritmes waaronder profilering.

  Daarnaast gebruiken we de gegevens van alle deelnemers op een geaggregeerd niveau, dus niet herleidbaar tot een individu, om de werkgever te adviseren. Het adviseren van de werkgever doen we met geanonimiseerde data. Wanneer jij een buddy uitnodigt om mee te doen aan de Halo-habits game, dan wordt deze data niet verwerkt door Halo. De aangemaakte data door de buddy is alleen toegankelijk voor de buddy zelf of de personen waarmee de buddy de data wil delen. De buddy kan dus zelf beslissen met wie de data wordt gedeeld. 

  We streven naar het voortdurend verbeteren van onze kwaliteit en van onze dienstverlening. Daarom kunnen we jouw antwoorden op de vragen gebruiken om wetenschappelijk en statistisch onderzoek te doen. Ten behoeve daarvan anonimiseren we alle data en gegevens voordat deze gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Als we jouw gegevens voor een ander doel willen verwerken, word je eerst opnieuw om toestemming gevraagd. Je kan hier tegen bezwaar maken.

 2. Verstrekken jullie mijn resultaten aan mijn werkgever?
  We verstrekken nooit jouw persoonlijke resultaat aan je werkgever. Je werkgever hoort ook niet of je hebt deelgenomen. Je werkgever ontvangt een advies en terugkoppeling nadat de gegevens zijn geanonimiseerd en geaggregeerd in een groepsrapportage. Het opstellen van een groepsrapportage wordt alleen gedaan wanneer er een groepsgrootte is van minimaal vijftien deelnemers. Om te komen tot een berouwbare groepsrapportage is vijftien deelnemers het minimum aantal, alles daaronder geeft onbetrouwbare resultaten.

 3. Worden mijn gegevens aan niemand anders verstrekt?
  Inderdaad, we stellen hoge eisen aan het borgen van de privacy van onze deelnemers en verstrekken jouw gegevens niet aan derden. Wel schakelen we ketenpartners in, die onder ons toezicht, bepaalde (delen van) verwerkingen mogen uitvoeren (“Verwerkers”). Deze Verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen jouw gegevens onder geen voorwaarde voor andere doeleinden gebruiken. We sluiten met deze Verwerkers zogenoemde Verwerkersovereenkomsten, waarmee jouw privacy ook daar volledig is geborgd.

 4. Worden mijn gegevens door u beveiligd?
  Ja, we handhaven te allen tijde een technisch en organisatorisch beveiligingsniveau bij de verwerking van jouw gegevens dat, gezien de stand der techniek, voldoende is om je gegevens adequaat te beveiligen. Onze informatiebeveiliging is gecertificeerd volgens de geldende ISO 27001 en de NEN 7510 normeringen. 

 5. Ben ik verplicht om deze informatie te delen?
  Jouw deelname aan het programma is altijd vrijwillig. Als je kiest voor deelname dan ga je met deze privacyverklaring en de geldende gebruikersvoorwaarden op de toepassing akkoord. Je bent niet verplicht om de informatie te delen met derde partijen (behoudens Verwerkers). 

 6. Kan ik inzien welke gegevens u van mij verwerkt en kan ik deze gegevens laten corrigeren?
  Jazeker, je kunt na inloggen in de Halo-habit jouw eigen gegevens inzien onder ‘mijn gegevens’. De opgegeven contactgegevens kun je hier zelf corrigeren. De gegevens die we verzamelen en die jij zelf toevoegt gedurende de looptijd van de Halo-habit kun je ook zelf blijven inzien. De door jou gegeven antwoorden op de online vragenlijsten via de Halo-meter, worden anoniem opgeslagen en zijn daarna niet meer door je in te zien. Wanneer je vragen hebt over de duur van de overeenkomst kan je deze stellen via info@halowerkt.nl.

 7. Hoe lang bewaart u mijn gegevens?
  We bewaren in het algemeen je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt. De gegevens verwijderen we ook als geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer jijzelf om verwijdering (apart) verzoekt. De gegevens die verwerkt worden in de Halo-habit worden tot vier jaar na je laatste gebruik van de Halo-habit bewaard (voor zover de applicatie nog wordt aangeboden). Hiermee stellen we jou in staat om de Halo-habit op een later moment weer te gebruiken met behoud van eigen data. Ook kun je zo na het doorlopen van het programma in de Halo-habit op een later tijdstip terugkijken welke gezonde keuzes je hebt gemaakt en je persoonlijke ontwikkeling die je hebt bereikt. 

 8. Wat als we een geschil hebben?
  Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. De privacyverklaring doet geen afbreuk aan dwingendrechtelijke rechten van de gebruiker als werknemer. Eventuele geschillen over deze privacyverklaring zullen worden voorgelegd aan bevoegde rechter te Utrecht.

 9. Dank voor deze informatie, maar ik heb nog meer vragen. Aan wie kan ik deze vragen stellen?
  Mocht je nog informatie missen of juist vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van het voorgaande, aarzel dan niet om per e-mail aan support@halowerkt.nl contact met Halo op te nemen. Lees hier meer over onze gebruikersvoorwaarden.

  Mocht je contact willen opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Arbo Unie dan kan dit via functionarisgegevensbescherming@arbounie.nl

Download privacy belofte

Je kunt hier de privacy belofte downloaden

Download hier

Download hier Engelse versie